Goeie, dit is in weromblik op 10 jier by de Provinsje Fryslân. Op 10 maaie 2010 kaam ik yn tjsinst by de provinsje. En no bin ik op 1 maaie 2020 foar it lêst. Dan begjin ik by it IPO yn Den Haach. Dizze side haw ik spesjaal makke as lyts oantinken oan in machtige tiid. Troch Corona rûn it ôfskie wat oars as tocht.